ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2014

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನದಾಳದ ನಿವೇದನೆ

M®«£À £Á£ÀÄ,

DåqÀªÀiï-Fªï, zÀıÀåAvÀ-±ÁPÀÄAvÀ¯É, ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÁ¯ÁwÃvÀ ¥ÉæêÀÄPÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ, PÉý, N¢zÀ §½PÀ, ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀÄgÀĪÁV ªÀÄĸÀìAeÉ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¹A¥À¯ÁèVgÉÆà ®ªï ¸ÉÆÖÃjUÀ¼À£ÀÄß F ¥Á¦ zÀĤAiÀiÁ £ÉÆÃr©nÖzÉ. EAxÁ mÉʪÀÄ°è, ®ªï ¯Élgï ¨ÉÃQvÁÛ? AiÀiÁªÁ¤Uï UÉÆvÀÄÛ JAzÀÄ ¨sÀlÖgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ºÁqÀÄvÁ, £À£ÉÆß¼ÀV£À §gÀºÀUÁgÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. ZÀ½UÁ®zÀ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ªÀÄAdÄ PÀ«¢ºÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, ¨ÉZÀÑV£À £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀÄgÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼À ©aÑqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤£Àß ªÀÄĢݣÀ "PÀgÀr ªÀÄj"AiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀÄ, ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É N¢©qÀÄ.

PÁ¯ÉÃeï ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®Ä ¤£Àß £ÉÆÃrzÁUÀ PÁ¯ÉÃeïUÉ §gÀĪÀ J¯Áè ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ºÁUÉà ¤Ã£ÀÆ M§â¼ÀÄ ©qÀÄ JAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝ. ºÁUÉÆà »ÃUÉÆà £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. D£ÀAvÀgÀ UɼÉvÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CµÁÖzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ¨ÉÃPÀ¯Áè! ºÁUÉÆà »ÃUÉÆà zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁr MAzÀÄ ¢£À ¤£ÀUÉ ¥Àæ¥ÉÆÃ¸ï ªÀiÁr©mÉÖ. D ¢£À £À£ÀUÉ E£ÀÆß £É£À¦zÉ. JAzÀÆ PÁtzÀ «avÀæ ¨sÀAiÀÄ CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV DªÀj¹vÀÄÛ. IAS Exam §gÉzÀªÀgÀÆ PÀÆqÀ vÀªÀÄä result UÁV CµÉÆÖAzÀÄ PÁvÀÄgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄÄvÁÛgÉÆà E®èªÉÇà UÉÆwÛ®è, £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ «¥ÀjÃvÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¤£Àß M¦àUÉUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÉÝ. D ¢£ÀzÀ PÀµÀÖ £À£Àß ±ÀvÀÄæUÀ½UÀÆ ¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßVgÉÆÃzÀÄ ¤£ÀUÉ EµÀÖ EgÀ°®è CAvÀ PÁtÄvÉÛ. £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ M¦à©mÉÖ. ºÉÃ, ºÉÃ, ¸ÀĪÉÄß vÀªÀiÁµÉUÉ ºÉýzÀÄÝ PÀuÉÃ. CzÀPÁåPÉ ªÀÄÄR H¢¹PÉƽÛÃAiÀiÁ! ªÀÄÄAzÉ NzÀÄ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಲೂಸಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ)

"¤ÃªÀÅ FUÀ J°è¢ÝÃgÁ? Hl ªÀiÁr¢æ vÁ£É?" F jÃw ±ÀÄgÀĪÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄPÀxÉ "¤Ã£ï FUÀ J°è¢ÝÃAiÀiÁ? Hl ªÀiÁqÉÃ(qÉÆÃ), E¯ÁèAzÉæ ¸ÀtÚ DUïºÉÆÃVÛÃAiÀiÁ" JA§AvÉ §zÀ¯ÁUÀ®Ä ºÉZÉÑãÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄ »rAiÀÄ°®è. E§âgÀÆ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ eÁUÀ, ªÁvÁªÀgÀt, fêÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ°è JµÉÆÖAzÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½ªÉ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ £ÀªÀÄä£ÀÄß zÀÆgÀ«j¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. PÁ®PÀæªÉÄÃt £Á«§âgÀÆ MAzÉà JAzɤ¸ÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ JA¢UÀÆ ¤£ÀߪÀ£Éà JA§ÄzÉà ¤£Àß D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀPÉÌà K£ÉÆÃ, ¤£Àß PÉ®ªÀÅ SMS UÀ¼ÀÄ "M®«£À £Á£ÀÄ" JA§ ¸Á°£ÉÆA¢UÉ ±ÀÄgÀĪÁUÀÄwÛzÀݪÀÅ. CzÉà PÁgÀt¢zÀAzÁV £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ F ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤£Àß ªÉÄaÑ£À ¸Á°£ÉÆA¢UÉ §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ¤£Àß EµÀÖUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ £É£À¦gÀĪÀÅ¢®è JA§ ¤£Àß complaint C£ÀÄß FUÀ¯ÁzÀgÀÆ ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÉ vÁ£ÉÃ?

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð:
¥sɧæªÀj 14 §AvÉAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, F ºÀÄqÀÄUÀjUÉ (£À£ÀߣÀÆß ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ) gÉPÉÌ ¥ÀÄPÀÌ §AzÀÄ©qÀÄvÉÛ CAzÉæ vÀ¥ÁàUÀ®è PÀuÉÃ. CzÉãÉÆà MAxÀgÁ ºÉƸÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £Áªï K£ÀÄ ªÀiÁqÁÛ E¢é C£ÉÆßÃzÀÄ £É£À¦zÉAiÀiÁ? EgÀ° ©qÀÄ, eÁ¹Û AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ. CzÀ£ÀÆß £Á£Éà ºÉýÛä. ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ EgÉÆÃzÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ vÀÄA¨Á EµÀÖ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ D xÀgÀ C®è C£ÉÆßÃzÀÄ ¤£ÀUÉ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛvÀÄÛ. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÁV MAzÀÄ ªÁZï PÉÆr¹zÉÝ. ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À §AzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ¤£ÀUÁV PÉÃPï »rzÀÄPÉÆAzÀÄ ¤£ÀUÁV §AzÁUÀ "£Á«§âgÀÆ F ¨sÀÆ«Ä ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉÝêÉ. DzÀgÉ F ¨sÀÆ«Ä ¤AwgÉÆÃzÀÄ ¦æÃw ªÉÄïÉ. ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À JAzÀgÉ §jà MAzÀÄ ¢£À ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹ ªÀÄÄV¸ÀĪÀAxÀzÀÝ®è. CzÀÄ ¤vÉÆåÃvÀìªÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ." JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ EA¢UÀÆ £É£À¦zÉ. CzÀPÉÌ K£ÉÆà ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À JAzÀgÉ £À£ÀUÀÆ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ CµÀÄÖ RĶ DUÀ®è. ¤Ã£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ, CAzÉà £À£ÀUÉ AiÀÄÄUÁ¢-¢Ã¥ÁªÀ½ J¯Áè.


ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಲೂಸಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ)

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ:
dUÀ¼À E®èªÉAzÀgÉ CzÀÄ ¦æÃw JAzÀÄ ºÉÃUÉ PÀgɹPÉƼÀÄîvÀÛzÉ ºÉüÀÄ. £Á£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¸À® dUÀ¼À Dr¢Ýë. DUɯÁè E§âgÀ°è M§âgÀÄ E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÀ£À¥Àr¹zÉÝêÉ. DzÀgÉ FUÀ DVgÉÆÃzÀÄ D J¯Áè dUÀ¼ÀUÀ¼À zÉÆqÀØ¥Àà JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt: £À£ÀUÀÆ UÉÆwÛ®è. ªÀÄvÉÛAzÀÆ ªÀiÁvÀ£Ár¸À¨ÉÃqÀ JA§ ¤£Àß ¸ÀAzÉñÀªÉÇAzÉà £À£Àß §½ EzÉ. CzÉãÁzÀgÀÆ DUÀ°, ¤Ã¤®èzÀ £À£Àß fêÀ£À £À£ÀßµÉÖà C¥ÀÆtð. ¨ÉÃUÀ£Éà §AzÀÄ ©qÀÄ. §jÛÃAiÀiÁ vÁ£ÉÃ?

£À£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤£ÀUÉ ºÉýzÉÝãÉ. ªÀÄÄA¢£ÀzɯÁè ¤£Àß ªÀÄ£À¹£À ¤zsÁðgÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ. ¤Ã£ÀÄ §gÀÄªÉ JAzÀÄ £Á¼É ¤£ÀUÁV ¤£Àß ªÉÄaÑ£À eÁUÀ gÁVUÀÄqÀØzÀ §½ PÁAiÀÄĪɣÀÄ. FUÀ ¤£Àß ¨ÉÆA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀÄ ºÁAiÀiÁV ªÀÄ®VPÉÆÃ. ¨É½UÉÎ ¹UÉÆÃt.

JA¢UÀÆ ¤£ÀߪÀ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿವೇದನಾ ಪತ್ರ. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ್ರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ ವಗಾಯಿಸಯತ್ತಿದ್ದೆ.

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ