ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2014

ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಈ ಹಾಡು

ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೇನೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು "old habits die hard" ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕವನ. ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ "ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ.
ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿದು
ಸದಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ
ನನ್ನವಳಿಗೆ ನನ್ನ
ಕೊನೆ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಪಣೆ

"ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು"

ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು
ಗುನುಗುತ್ತಿದೆ ಇಂದು
ನನ್ನ ಮನದ ಮನೆಯ
ನೀನಿರುವ ಕೋಣೆಯಲಿ


ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು

ಇಂದು ಬರೆಯಲು ನೆನಪಾಗಿದೆ
ಆಡದೇ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು
ಬರೆಯುತ್ತಾ ತಾನೇ ಹಾಡಾಗಿದೆ


ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು

ಇಂದು ಕೇಳುತಾ ಕುಳಿತಿರುವೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕುಳಿತು
ನಾವು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲಿ


ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಹಾಡು

ಇಂದೇಕೋ ನೆನಪಾಗಿದೆ
ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸಂತೆ ತಾನು
ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ ಮರೆಯಾಗಿದೆ


ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2014

ಮೊಸರು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಾವು!

If you can’t read the text below, please install Nudi 4.0

¸ÀªÀÄAiÀÄ EgÉÆÃjUÉ ªÀiÁvÀæ:


M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ: GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzsÁ¤¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄAwæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸À±ÀPÀÛ «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀë«gÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£Éßà G¹gÁqÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®èªÀ£ÀÆß C¼ÉzÀÄ vÀÆV M¦àPÉƼÀÄîªÀ/C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀ '¸ÀvÀàçeÉ'UÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DqÀ½vÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆâ ¸ÀPÁðgÀ EzÀĪÉgÉUÉ §A¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À¯Éèà GvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ CAvÀ PÉüÉzÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ C¤¸ÀĪÀÅzÀÄ:
1. ¥ÁæAiÀıÀB EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÁVgÀzÉ, ‘one man show DVºÉÆÃVzÉAiÉÄãÉÆà JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è ²æà £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ AiÀiÁgÀÆ UÉÆwÛ®è. ºÁUÁV, AiÀiÁªÀ AiÉÆÃd£É »A¢gÀĪÀ gÀƪÁj AiÀiÁgÀÄ? E¯Áè, UÁå¥À°è AiÀiÁgÀÄ JµÀÄÖ zÀÄqÀÄØ ªÀiÁrzÀgÀÄ? K£ÀÆ UÉÆvÁÛUÀ®è!

2. «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀë: PÉ®ªÀÅ ¨Áj «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ°è MªÀÄävÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄÆqÀzÉà ©gÀÄPÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄAlÄ. DzÀgÉ E°è, «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÀÄÄRAqÀ AiÀiÁgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßà ¸À®ÄªÁV MªÀÄävÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ºÀªÁªÀiÁ£ÀªÉà §zÀ¯ÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¥Àj¸ÀÜw »ÃVgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀgɯÁè 'GvÀÛªÀÄ «®£ï' ºÉÃUÁUÀÄvÁÛgÉ?

3. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ: ¸ÀPÁðgÀªÀÅ M¼ÉîAiÀÄ AiÉÆÃd£É gÀƦ¹zÁUÀ ±ÁèX¹, AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è vÀ¦àzÀÝgÉ/zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÀÝgÉ, Q« »Ar ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÉÄðzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, D £ÀnAiÀÄzÀÄÝ CzÉãÉÆà PÁt¹vÀÄ, F £Àl£À «ZÉÒÃzÀ£À AiÀiÁPÁAiÀÄÄÛ, «zÉñÀUÀ¼À°è »mï DVgÀĪÀ zsÁgÁªÁ» AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA©vÁå¢ ¹°è mÁ¦Pï §UÉÎ ¸ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. UÀÄA¦£À°è UÉÆëAzÀ J£ÀßzÉà PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÉÊwPÀvÉ G½¹PÉÆArªÉ, £ÀªÀiï ¥ÀÄtå.

4. ¸ÀvÀàçeÉUÀ¼ÀÄ: AiÀiÁgÁzÀÆæ ºÁ¼ÁUï ºÉÆÃVè §¸ï gÉÃmï PÀrªÉÄ DzÉæ ¸ÁPÀÄ C£ÉÆßà §zÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉƸÀ PÀæªÀÄ / AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß blind DV M¦àPÉƼÀÄîªÀ §zÀ®Ä tough evaluation ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ K£ÁzÀgÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¤jÃPÀë¸À§ºÀÄzÀÄ.


»A¢£À ¸ÀPÁðgÀ CµÀÄÖ PÉƼÉî ºÉÆqɬÄvÀÄ, CzÀÄ EzÀÄ CAvÀ FUÀ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À E®è, What’s past is past. ¸ÉÃr£À gÁdPÁgÀt AiÀiÁjUÀÆ M½vÀÄ ªÀiÁr®è. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀPÀëzÀ C©üªÀiÁ¤AiÀÄ®è, £À£ÀUÀ¤¹zÀÝ£ÀÄß E°è zÁR°¹zÉÝãÉ. EzÀÄ ªÉƸÀgÀ°è PÀ®Äè ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß C®è, ªÉƸÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®è£ÀÄß «¨sÀf¸ÀĪÀ PÉ®¸À CµÉÖÃ.